SZTAFETA STULECIA – REJESTRACJA

NIEBO            ZIEMIA           WODA               OGIEŃ


REGULAMIN SZTAFETY STULECIA „Niebo-Ziemia-Woda-Ogień”

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
10 listopada 2018 * start godz. 10 * meta godz. 18 *

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, która będzie obchodzona na różne sposoby, także i o charakterze sportowym. Jednym z elementów będzie Sztafeta Stulecia w szczególnym miejscu – na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – i szczególnym dniu: w setną rocznicę przyjazdu do stolicy Pierwszego Marszałka Polski
(10.11.1918 o godz. 7:36).

Sztafeta składać się będzie z czterech rywalizujących ze sobą stuosobowych zespołów na dystansie 100 km, na który złoży się prawie 50 pętli długości 2018 m.
Liderami ekip będą:
NIEBO – Wojciech Fortuna
ZIEMIA – Tomasz Majewski i Piotr Małachowski
WODA – Otylia Jędrzejczak i Zofia Klepacka
OGIEŃ – Zbigniew Bródka i Rafał Sonik

Celem sztafety jest przede wszystkim:

  • wspólne świętowanie 100-lecia niepodległości w wyjątkowym miejscu w najbardziej powszechnej formie ruchu jaką jest bieg czy marsz;
  • integracja amatorów (z naciskiem na rodziny) z wybitnymi sportowcami różnych dyscyplin, a w szczególności przypomnienie tych zawodników, którzy w minionych latach – zwłaszcza bardziej odległych – zdobywali medale olimpijskie, mistrzostw świata, Europy i Polski.

I. TERMIN i MIEJSCE
1. Zawody odbędą się w sobotę 10 listopada na terenie AWF przy ul. Marymonckiej 34. Uczelnia udostępni uczestnikom wszystkie niezbędne pomieszczenia (szatnie, prysznice, sale, halę).

2. Wydawanie pakietów startowych: 9 listopada w godz. 17-19 w sali seminaryjnej nr 15 przy hali gier AWF oraz 10 listopada od godz. 9 do 16.

3. Miejsce zmian sztafetowych – stadion lekkoatletyczny. Start pierwszej zmiany o godzinie 10:00. Bieg odbywać się będzie na pętli długości 2018 m. Dystans do pokonania to 100 km. Limit czasu – osiem godzin (do 18:00).

4. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, jednak organizator na wniosek delegata technicznego PZLA może przerwać zawody jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające zawodnikom bezpieczne pokonywanie trasy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne).

II. UCZESTNICTWO i REJESTRACJA
1. Każda sztafeta może składać się maksymalnie ze 100 osób, przy czym 20 procent miejsc zarezerwowane jest dla wyczynowych sportowców – byłych i obecnych. Wyłącznie dla nich zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową: biuro@biegstulecia.pl ze wskazaniem wybranego zespołu: NIEBO-ZIEMIA-WODA-OGIEŃ.

2. Rejestracja amatorów na stronie www.datasport.pl od 25 kwietnia do 25 lipca. Może zakończyć się wcześniej jeżeli wypełni się limit 80 miejsc w każdym zespole (w sumie 320 osób).

3. Zgłoszenie uważa się za kompletne i ważne, jeżeli dana osoba:
A. wypełni formularz ze wszystkimi obowiązkowymi polami;
B. wniesie opłatę startową nie później niż trzy dni od rejestracji.
4. Prawo udziału mają osoby zarejestrowane, które wniosły opłatę, a przy odbiorze numeru:
A. podpiszą oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu (osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko z rodzicem/ami bądź prawnym opiekunem);
B. złożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do aktywności fizycznej (wydane po 10 maja 2018) lub podpis pod stosownym oświadczeniem (podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku – Dziennik Ustaw nr 101, poz. 1095).

III. ZASADY RYWALIZACJI
1. Chociaż rywalizacja będzie odbywała się w idei coubertinowskiej, to jednak niesie z sobą element zmagań sportowych. Kolejność będzie ustalona na podstawie czasów pokonania 100 km w limicie ośmiu godzin. W przypadku, gdy dystans 100 km nie zostanie osiągnięty, o kolejności decydować będzie większa liczba pokonanych kilometrów do godziny 18.

2. Uczestnicy będą sukcesywnie w wybranych przy rejestracji przedziałach czasowych (godz. 10-12, 12-14, 14-16, 16-18) pokonywali taki dystans, jaki uznają za stosowny dla siebie, jednak nie dłuższy aniżeli 6 km (trzy pętle), chyba że w następnej zmianie będzie wolne miejsce, tzn. nie będzie kompletu osób. To ograniczenie ma na celu umożliwienie startu wszystkim zarejestrowanym osobom.

3. Przekazywanie pałeczki następować będzie w wyznaczonej na stadionie strefie. Za prawidłowość zmian odpowiedzialna jest osoba wytypowana przez lidera ekipy.

4. Z liderem danej zmiany (osoba mająca pałeczkę) mogą biec razem maksymalnie cztery osoby ze względów logistycznych, bowiem na tej samej trasie rywalizować będą zawodnicy o medale mistrzostw Polski w biegu na 100 km. Niedozwolone jest wyprzedzanie zawodnika mającego pałeczkę, a ten z kolei musi biec takim tempem, jak towarzyszące jemu osoby.

5. Członkowie każdej sztafety muszą pokonywać trasę w koszulkach w odpowiednich barwach: NIEBO – ciemnoniebieska, ZIEMIA – zielona, WODA – jasnoniebieska, OGIEŃ – czerwona, jak również z numerem z nazwą swojej sztafety przymocowanym poziomo do przedniej części koszulki. Numer musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie go w całości lub części, jak również wszelkie modyfikacje są zabronione pod karą dyskwalifikacji zespołu.

6. Oficjalne wyniki będą podane 30 minut po zakończeniu biegu (18:30), a w ciągu tygodnia opublikowane na stronie internetowej www.supermaraton100lecia.pl oraz www.biegstulecia.pl

IV. OPŁATY i ŚWIADCZENIA
1. Opłata z tytułu uczestnictwa wynosi 20 zł i nie podlega zwrotowi.
2. W ramach opłaty uczestnik ma zagwarantowane podstawowe świadczenia związane z udziałem w sztafecie, a w szczególności nadzór sędziów PZLA, opiekę medyczną z karetką, napoje, jak również okolicznościową koszulkę wybranego koloru, medal i dyplom z autografami liderów danego zespołu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach związanych z organizacją zawodów.
2.Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem podstawowych danych uczestnika podmiotowi prowadzącemu rejestrację. Będą one przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
3.Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami, a w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dziennik Ustaw z 2016 roku poz. 922).
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w biegu.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przebywanie na trasie biegu osób bez numeru startowego jest zabronione.
2. Niedozwolony jest bieg z psem, korzystanie z kijków nordic walking oraz poruszanie się po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach jakichkolwiek osób.
3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez sędziów PZLA, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i organizację, wolontariuszy, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone i odpowiednio oznakowane przez organizatora.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując takie oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej, wykonanie niezbędnych zabiegów medycznych oraz transport do placówki medycznej.
5. Każdy uczestnik oświadcza, że:
* zdolny jest do udziału w biegu i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym, które wykluczają go z uczestnictwa;
* startuje na własną odpowiedzialność (z wyjątkiem osób niepełnoletnich);
* przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
6. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu i braku przeciwwskazań do udziału w biegu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
8. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (ogrodzenia, bramy przenośne, namioty itp.) jest wyłącznym prawem organizatora. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji zawodów bez zgody organizatora.
9. Wskazane jest natomiast kibicowanie z elementami wizualnymi, pod warunkiem, że nie będą przeszkodą w pokonywaniu trasy przez uczestników biegu.
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

VII. ORGANIZATOR i PARTNERZY
1. Organizatorem zawodów jest Klub Sportowy Ski Test Kraków, działający w formie stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub obsługuje sportowy projekt na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Nadzór nad organizacją zawodów sprawować będzie główny partner w organizacji przedsięwzięcia – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

3. Partnerami imprezy są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Biuro Programu „Niepodległa”.

4. Kontakt do organizatora: mailowy – biuro@biegstulecia.pl;
telefoniczny: prezes KS Ski Test Kraków Iwona Kotuła – 784 400 502
dyrektor Supermaratonu Stulecia Janusz Kalinowski – 601 363 502