REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWY SUPERMARATON STULECIA NA STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

10. MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN W BIEGU NA 100 KM
3. MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W BIEGU NA 100 KM

WSTĘP
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, która będzie obchodzona na różne sposoby, także i o charakterze sportowym. Jednym z elementów będzie Supermaraton Stulecia w szczególnym miejscu – na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – i szczególnym dniu: w setną rocznicę przyjazdu do Warszawy Marszałka (10.11.1918 o godz. 7:36).

Supermaraton Stulecia, decyzją zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, otrzymał też wyjątkową rangę – mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w biegu na 100 km. Nie jest to jednak dystans dla każdego. Aby umożliwić uczestnictwo w zawodach większej liczbie osób, zorganizowana zostanie Supermaratońska Sztafeta o Puchar Stulecia. Zasady udziału zostaną podane na wiosnę.

I. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w sobotę 10 listopada 2018 roku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34. W przeddzień zawodów, w sali gimnastycznej nr 1 o godz. 19:00 planowana jest odprawa techniczna wszystkich uczestników.
 2. Start do biegu o godzinie 8:00. Uroczystość otwarcia o godz. 7:36. Zbiórka przy pomniku Józefa Piłsudskiego o godz. 7:30.
 3. Bieg odbywać się będzie na atestowanej pętli długości 1500 m. Całkowity dystans do pokonania wynosi 100 km.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, jednak organizator na wniosek delegata technicznego PZLA może przerwać zawody jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające zawodnikom bezpieczne pokonywanie trasy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne).

II. LIMIT CZASU, PRZERWY W BIEGU

 1. Obowiązuje limit czasu na pokonanie 100 km wynoszący 12 godzin, tj. do godziny 20:00.
 2. Zawodnik, u którego wystąpią problemy z pokonywaniem dystansu, spowodowane np. złym samopoczuciem, dolegliwościami, kontuzją, nieodpowiednią kondycją, będzie mógł bieg zakończyć i otrzymać dyplom oraz medal uczestnictwa, odmienny od dyplomu i statuetki za ukończenie supermaratonu (100 km).
 3. Jeśli przerwanie i zakończenie biegu nastąpi po pokonaniu odpowiednio 20-30-40-50-60-70-80 lub 90 km, co zostanie odnotowane przez sędziego i potwierdzone odczytem elektronicznym, dana osoba będzie klasyfikowana w kategorii adekwatnej do pokonanego dystansu.
 4. Zawodnik może przerwać bieg i opuścić trasę, ale jeżeli zamierza na nią powrócić, może to zrobić wyłącznie w wyznaczonym miejscu po zgłoszeniu i odnotowaniu zejścia przez sędziego. Powrót musi nastąpić również w tym samym miejscu i zostać odnotowany przez sędziego. Niezastosowanie się do tych wymogów skutkować będzie dyskwalifikacją.
 5. Czas przerwy w biegu nie będzie odliczany od ogólnego czasu, nie jest też limitowany długością, podobnie jak liczba przerw.
 6. Zejście z trasy w celu skorzystania z przenośnego sanitariatu w wyznaczonym miejscu nie wymaga zgody sędziego, ale powrót na trasę musi nastąpić w tym samym miejscu, w którym nastąpiło zejście.

III. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu mają zarejestrowane osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które dopełniły formalności finansowych, a przy odbiorze numeru startowego:
  A. będą miały ukończone 21 lat i podpiszą oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu, które będzie częścią karty startowej;
  B. złożą ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wydane po 10 maja 2018) lub podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku – Dziennik Ustaw nr 101, poz. 1095);
  C. okażą licencję PZLA na rok 2018 jeśli chcą być klasyfikowane w mistrzostwach Polski.
 2. W dniu zawodów w godzinach 7:00 – 7:45 w pokoju sędziowskim przy hali gier każdy z uczestników będzie mógł (na zasadzie dobrowolności) zasięgnąć opinii lekarza. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stanie zdrowia, zawodnik może nie zostać dopuszczony do biegu.
 3. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć dwa numery przymocowane poziomo do przedniej i tylnej części koszulki. Numery muszą być widoczne przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie ich w całości lub części, jak również wszelkie modyfikacje są zabronione pod karą dyskwalifikacji.

IV. WYNIKI I PROTESTY

 1. Nieoficjalne wyniki zawodów będą wywieszane sukcesywnie na tablicy przy punkcie informacyjnym, natomiast ostateczne i oficjalne – 30 minut po zakończeniu biegu, chyba że wniesiony/e zostanie/ą protest/y (o trybie organizator poinformuje na odprawie technicznej). Wyniki końcowe opublikowane zostaną na stronie supermaratonstulecia.pl
 2. Ostateczna interpretacja wyników należy do organizatora, po konsultacji z delegatem technicznym PZLA i firmą dokonującą elektronicznego pomiaru czasu.

V. OPŁATY I ŚWIADCZENIA

 1. Podstawowa opłata startowa wraz z pakietem wynosi 150 zł. Zniżkowa w wysokości 100 zł dotyczy studentów oraz rencistów i emerytów.
 2. Zwolnieni z opłaty są uczestnicy mistrzostw Polski mający aktualną, co najmniej mistrzowską klasę na dystansie maratońskim lub dłuższym, a także medaliści i medalistki mistrzostw kraju w 2017 roku.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem udokumentowanych przypadków losowych oraz zdrowotnych, które uniemożliwiają udział w zawodach, a które zostaną zgłoszone organizatorowi nie później niż 3 listopada.
 4. W ramach opłaty uczestnik ma zagwarantowane podstawowe świadczenia związane z udziałem w zawodach, a w szczególności elektroniczny pomiar czasu na podstawie chipa przymocowanego do numeru startowego, nadzór sędziów PZLA, opiekę medyczną, możliwość skorzystania z masażu, specjalnego punktu odżywiania, posiłku na zakończenie zawodów oraz pakiet startowy.
 5. Pakiet zawierać będzie m.in. dwa numery z chipem, okolicznościową koszulkę techniczną białą lub czerwoną, plecaczek, wielofunkcyjną chustę kominową typu buff. Zawartość pakietu może ulec rozszerzeniu.
 6. Odbiór pakietów – w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 (w pobliżu placu Trzech Krzyży) w dniach 7-8 listopada w godzinach 18-21 oraz 9 listopada w godzinach 17-19 w biurze zawodów na terenie AWF (sala seminaryjna nr 15).
 7. Pakiet startowy, z wyjątkiem numerów z chipem, może być wysłany listem poleconym na życzenie danej osoby po uprzednim zgłoszeniu na biuro@biegstulecia.pl z podaniem dokładnego adresu. Wysyłka rozpocznie się po 30 dniach od daty zakończenia rejestracji.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki lub jej zwrotu przez pocztę z przyczyn leżących po stronie odbiorcy, ponowna wysyłka może nastąpić po wniesieniu stosownej opłaty.
 9. Każda osoba może zamówić dodatkowe elementy gadżetów: koszulkę, plecaczek, wielofunkcyjną chustę po wniesieniu stosownej opłaty. Zamówienia należy składać mailowo na biuro@biegstulecia.pl do zakończenia rejestracji.
  10. Gadżety prezentowane będą na stronie www.biegstulecia.pl od marca. Ich odbiór możliwy będzie w Warszawie przy okazji różnych zawodów, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem lub za pośrednictwem poczty, po wniesieniu stosownej opłaty.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Rejestracja na supermaraton odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.datasport.pl od 5 grudnia 2017 roku (150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego) do 6 czerwca 2018 roku (200. rocznica śmierci generała Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech), chyba że limit 200 miejsc zostanie wcześniej wyczerpany. W dyspozycji organizatora będzie w rezerwie pula miejsc, przeznaczonych głównie dla czołowych zawodników w kraju i zagranicznych.
 2. Zgłoszenie uważa się za kompletne i ważne, jeżeli dana osoba spełni następujące warunki:
  A. wypełni formularz ze wszystkimi obowiązkowymi polami;
  B. w polu „klub” wpisze właściwą nazwę klubu, którego jest aktualnie członkiem; osoby, które chcą startować w barwach innego klubu, aniżeli ich prawna przynależność (np. na zasadzie wypożyczenia), muszą przedłożyć przy odbiorze numeru startowego zgodę obu klubów (nie dotyczy osób nie mających polskiego obywatelstwa);
  C. wniesie opłatę startową nie później niż trzy dni od chwili rejestracji.
 3. Osoby, które chcą być klasyfikowane w mistrzostwach Polski kobiet i mężczyzn muszą posiadać ważną na rok 2018 licencję PZLA i zarejestrować się dodatkowo przez system PZLA.

VII. ZAKWATEROWANIE

 1. Możliwość zakwaterowania na terenie AWF w hotelu Meksyk, w pobliżu którego znajduje się trasa biegu. Obiekt został wybudowany na potrzeby polskiej kadry przygotowującej się do igrzysk olimpijskich w Meksyku w 1968 roku i stąd pochodzi oryginalna nazwa. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki i balkony oraz TV.
 2. Organizator oferuje promocyjne ceny jeśli rezerwacja i przedpłata nastąpi do 6 czerwca, chyba że limit 30 miejsc zostanie wcześniej wyczerpany. Cena za dobę w pokoju dwuosobowym – 80 zł ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego, a w pokoju jednoosobowym – 120 zł. Promocja dotyczy terminów: 9/10 i 10/11 listopada. Goście hotelowi mają do dyspozycji strzeżony parking przez cały okres pobytu w zniżkowej cenie 5 zł.
 3. W przypadku wykorzystania miejsc w hotelu Meksyk, organizator zaproponuje inny hotel, będący w projekcie jako partner, po zniżkowych cenach.
 4. Rezerwacje przyjmuje: biuro@biegstulecia.pl

VIII. NAGRODY – DEKORACJE

 1. Osoby, które pokonają dystans 100 km, otrzymają oprócz medali specjalnie wykonane statuetki na okoliczność 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Osoby, które pokonają dystans krótszy wymieniony w punkcie II/3, otrzymają medale.
 3. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostaną dyplomami.
 4. Zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-8 w Supermaratonie Stulecia oraz w mistrzostwach Polski otrzymają specjalne nagrody, a za lokaty 1-3 w MP złote, srebrne i brązowe medale PZLA.
 5. Przewidziane są też różne upominki, o czym organizator poinformuje na odprawie technicznej.
 6. W przypadku wezwania danej osoby do kontroli antydopingowej, wręczenie nagrody rzeczowej lub finansowej zostanie odłożone do czasu otrzymania wyników badań.
 7. Ceremonia dekoracji planowana jest na godzinę 21:00 w hali gier AWF.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach związanych z organizacją zawodów.
 2. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem podstawowych danych uczestnika podmiotowi prowadzącemu rejestrację. Będą one przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dziennik Ustaw z 2016 roku poz. 922).
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w biegu.

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przebywanie na trasie biegu osób bez numeru startowego jest zabronione.
 2. Niedozwolony jest bieg z psem, korzystanie z kijków nordic walking oraz poruszanie się po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach jakichkolwiek osób.
 3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez sędziów PZLA, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i organizację, wolontariuszy, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone i odpowiednio oznakowane przez organizatora.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu (załącznik do karty startowej). Podpisując takie oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej, wykonanie niezbędnych zabiegów medycznych oraz transport do placówki medycznej.
 5. Każdy uczestnik oświadcza, że:
  * zdolny jest do udziału w biegu i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym, które wykluczają go z uczestnictwa;
  * startuje na własną odpowiedzialność;
  * przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 6. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu i braku przeciwwskazań do udziału w biegu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (ogrodzenia, bramy przenośne, namioty itp.) jest wyłącznym prawem organizatora. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji zawodów bez zgody organizatora.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

XI. ORGANIZATOR i PARTNERZY

 1. Organizatorem Supermaratonu Stulecia oraz mistrzostw Polski w biegu na 100 km jest Klub Sportowy Ski Test Kraków, działający w formie stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub obsługuje sportowy projekt na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Nadzór nad organizacją mistrzostw Polski w biegu na 100 km sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki na podstawie decyzji z 10 października 2017 roku.
 3. Współorganizatorzy:
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Sport Evolution
  • RK Athletics Warszawa
  • Królewski Klub Biegacza Warszaw
 4. Kontakt: biuro@biegstulecia.pl telefoniczny:
  prezes KS Ski Test Kraków Iwona Kotuła – 784 400 502
  dyrektor Supermaratonu Stulecia Janusz Kalinowski – 601 363 502

IMPREZY TOWARZYSZĄCE w dniu 10 listopada: SUPERMARATOŃSKA SZTAFETA o PUCHAR STULECIA (zasady udziału zostaną podane pod koniec kwietnia).